KALENDÁR

Kontroly

Historicko-technické kontroly vozidiel

Aktuálne

Jesenné HTK v roku 2020

Bratislava: 10.10. 2020
SLOVDEKRA s.r.o., STK Petržalka, Panónska cesta 47, Bratislava - Petržalka - od 08,00 hod.

Zmena termínu jesennej HTK v Nitre – Janíkovce pre oblasť západné Slovensko!
10.10.2020 od 10.00 hod. pre technické zmeny.


Stredné Slovensko: 10.10. 2020
STK-EK-KO s.r.o., Martin, Priemyselný park Sučany - od 08,00 hod.

Východné Slovensko: 17.10. 2020
RETROMOTIVE s.r.o., Hraničná 2, Košice - Barca - od 08,00 hod.

Aktuálne

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Formulár elektronickej žiadosti o HTK pre rok 2020 je potrebné vyplniť na administračnom portáli.

Elektronický formulár na vyplnenie je k dispozícii na serveri veterany.dostupnyweb.

Pre bezproblémové vybavenie žiadosti od jej podania až po vykonanie HTK je nutné konať v zmysle pokynov uvedených v časti Postup žiadateľa o HTK kde je uvedený link na vstup do formulára žiadosti a kroky pre jej vyplnenie.

V zmysle novej filozofie HTK je našou snahou využiť možnosti informačných technológií, komunikovať so žiadateľmi prostredníctvom elektronických médií a v konečnom dôsledku čo najviac vyhovieť žiadateľovi tak, že ak splní všetky požiadavky, doba na vydanie preukazu HV sa výrazne skráti. V prípade, že vozidlo pre ktoré už bol spracovaný elektronický formulár žiadosti o HTK pôjde na opakovanú kontrolu z dôvodu predĺženia platnosti preukazu HV, vyplňovanie novej žiadosti už nebude potrebné.

V prílohách na stiahnutie uvádzame vzory pre vyplnenie údajov v žiadosti o HTK pre automobil a pre motocykel. Sú síce v staršom formáte, ale usporiadanie údajov je rovnaké ako v novej elektronickej žiadosti.

Na stiahnutie

Aktuálne

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

Online formulár


Keďže mnohí žiadatelia sa dopúšťajú chýb pri podaní žiadosti o HTK, uvádzame stručne jednotlivé kroky.

1. Vyplnenie a uloženie žiadosti:
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- do portálu vstúpite aj priamo kliknutím na "online formulár" v hornej časti
- venovať sa len rubrike „Vyplnenie novej žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť vpravo na modré políčko „Vyplniť novú žiadosť" - otvorí sa formulár
- vyplniť formulár žiadosti
- uložiť zmeny (vpravo dolu modré políčko)
- odhlásiť sa z portálu
Týmto je žiadosť uložená

2. Postúpenie žiadosti sekretárovi ZZHV SR
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- tento email. prepošlite na radazzhv@gmail.com spolu s predpísanými prílohami (posielajte len aktuálne linky)
Týmto je žiadosť podaná a dostane poradové číslo, ktoré je zároveň variabilným symbolom pri platbe za HTK

3. Vykonanie zmien v žiadosti: (v prípade potreby)
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- otvorte predmetnú žiadosť a vykonajte požadované zmeny
- uložiť zmeny - vpravo dolu modré políčko „Uložiť zmeny"
- odhlásiť sa z portálu
Týmto sú zmeny vykonané

4. Vytlačenie žiadosti:
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- otvorte predmetnú žiadosť
- vytlačte žiadosť - vľavo dolu modré políčko „Vytlačiť formulár"
- odhlásiť sa z portálu

Na stiahnutie

Aktuálne

Cenník poplatkov za HTK

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.7.2019

Dňa 19.6.2019 na svojom zasadnutí Rada zberateľov ZZHV SR mimo iné prerokovala aj cenník výkonov historicko-technickej komisie a upravila ods. 11, - zľavy.

Cenník nadobudol platnosť dňom 1.7.2019.

Na stiahnutie

Aktuálne

Zápis z HTK - informatívny vzor

Každý žiadateľ ktorý so svojim vozidlom absolvuje historicko-technickú kontrolu má nárok na vydanie zápisu z HTK. Tu prinášame jeho informatívny vzor.

Na stiahnutie

Aktuálne

Výsledky HTK v roku 2019

Tu prinášame výsledky HTK za rok 2019

Počet podaných žiadostí o HTK: 501
Nezúčastnil sa: 55
Počet vykonaných HTK: 446 - 308 automobilov / 138 motocyklov
Počet doplňujúcich kontrol po HTK: 196
Vyhovel: 394 (88%) – 263 automobilov /131 motocyklov
Nevyhovel: 15 (4%) – 11 automobilov /4 motocykle
V konaní: 37 (8%) – 34 auto / 3 moto - žiadosti budú uzavreté v roku 2020.
Z 394 vozidiel ktoré pri HTK vyhoveli bola v 133 prípadoch platnosť preukazu predĺžená, pre 261 vozidiel bol vydaný nový preukaz historického vozidla.
Vďaka zavedeniu elektronického systému evidencie a generovania preukazov HV bolo 107 nových preukazov vydaných priamo na mieste v deň vykonania kontroly a 81 PHV bolo vydaných do 7 dní. Ostatné PHV boli zvyčajne z dôvodu nutnosti vykonania doplňujúcich kontrol vydávané postupne.
Medzi najstaršie vozidlá, ktoré v roku 2019 získali nový preukaz historického vozidla patria automobil Ford T (1919) a motocykel NSU 501 (1927). Najmladším vozidlom bol automobil Škoda Favorit, ktorý práve v danom roku splnil vekový limit pre historické vozidlo.

Aktuálne

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Zásady pre vykonanie
klubovej historicko-technickej kontroly vozidiel


Na základe žiadosti klubu ktorý je členom ZZHV SR a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať historicko-technickú kontrolu vozidiel s týmito podmienkami:

1. Žiadosť o klubovú HTK podáva písomne štatutárny zástupca klubu riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR. Súčasťou žiadosti je zoznam vozidiel a mená ich vlastníkov/držiteľov.

2. Klubová HTK môže byť z dôvodu rentability vykonaná za účasti minimálne 10 kontrolovaných vozidiel.

3. Termín konania klubovej HTK dohodne štatutárny zástupca klubu s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín bude určený až po doručení všetkých žiadostí o HTK tak, aby mal kompetentný komisár k dispozícii najmenej 30 dní na ich kontrolu a pripomienky.

4. Pred klubovou HTK všetky prihlásené vozidlá absolvujú TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK.

5. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ (klub) na vlastné náklady.

6. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

7. Cena za klubovú HTK je ako u riadnej HTK v zmysle vydaného cenníka.

Na stiahnutie

Aktuálne

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Zásady pre vykonanie
mimoriadnej historicko-technickej kontroly vozidla


Na základe žiadosti a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať mimoriadnu (individuálnu) historicko-technickú kontrolu vozidla s týmito podmienkami:

1. Žiadosť o mimoriadnu HTK podáva vlastník/držiteľ vozidla riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.

2. Termín konania mimoriadnej (individuálnej) HTK dohodne vlastník s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín je určený tak, aby poverený komisár mal dostatok času na zoznámenie sa s dokumentáciou vozidla, spravidla 30 dní od doručenia žiadosti o HTK.

3. Pred mimoriadnou HTK prihlásené vozidlo absolvuje TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK

4. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

5. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

6. Cena za mimoriadnu HTK je stanovená v zmysle vydaného cenníka.

Aktuálne

TK zvláštna pred vykonaním HTK

Vážení žiadatelia o HTK,
proces historicko-technickej kontroly urýchlite a prácu komisie HTK uľahčíte ak so svojím vozidlom absolvujete v termíne pred HTK aj zvláštnu technickú kontrolu HV / bez emisnej kontroly! / na ktorejkoľvek STK v SR podľa Metodického pokynu MDVaRR SR č. 53/2016, účinného od 1.11.2016. V prípade vozidiel s drevenými spicovými kolesami sa brzdná skúška vykonáva mimo valcovej skúšobne bŕzd, teda na spevnenej ploche v areáli STK pomocou deceleromeru. Pre plynulý priebeh zvláštnej TK je dôležité si vopred zistiť umiestnenie výrobného čísla na karosérii alebo na ráme historického vozidla!!!
Za vykonanie TK zvláštnej pred vykonaním HTK v riadnom termíne vyhlásenom ZZHV SR bude poskytnutá zľava z ceny HTK v zmysle platného cenníka.

Na stiahnutie

Aktuálne

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny.

Pre ľahšiu orientáciu žiadateľa o priznanie štatútu historického vozidla v rôznych predpisoch a dokumentoch sme spracovali pomôcku, ktorá je tu na stiahnutie.

Na stiahnutie

Aktuálne

Organizačná štruktúra historicko-technickej komisie

Aktuálne

Metodika HTK

Tu prinášame aktualizovanú metodiku historicko-technickej kontroly vozidla.

Na stiahnutie