KALENDÁR

Kontroly

Historicko-technické kontroly vozidiel

Aktuálne

Termíny jarných HTK 2021

Bratislava
Dňa 10.4.2021 od 8.00 hod.
Miesto: STK Dekra, Panónska cesta 47

Východné Slovensko
Dňa 10.04.2021 od 8.00 hod.
Miesto Košice, Hraničná 2, Retromotive s.r.o.

Stredné Slovensko
Dňa 17.04.2021 od 8.00 hod.
Miesto: STK-EK-KO s.r.o. Martin, Priemyselný park Sučany

Západné Slovensko
Dňa 10.04.2021 od 10.00 hod.
Miesto: STK Robson s.r.o. Nitra - Janíkovce

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu predlžujeme termín podávania žiadostí na jarné HTK do 31.3.2021

Aktuálne

Kritériá hodnotenia historických vozidiel

Hodnotenie historických vozidiel (HV) sa vykonáva v súlade s predpismi F.I.V.A. a internými predpismi ZZHV SR. Hodnotenie vyjadruje všeobecný historicko-technický stav vozidla a klasifikuje sa stupňami 1-5.

Hodnotenie 1
Výborný originálny a pôvodný stav a vzhľad vozidla, ktoré nie je renovované, nie je na ňom viditeľné žiadne opotrebovanie a poškodenie a má nízky počet najazdených kilometrov (míľ).
Výborný stav vozidla, ktoré je bez odchýlok zrenovované do podoby v akej ho vyrábal a dodával na trh pôvodný výrobca a pri renovácii boli použité len originálne náhradné diely a pôvodné materiály.

Hodnotenie 2
Veľmi dobrý originálny stav a vzhľad vozidla, ktoré zatiaľ nebolo renovované, je na ňom viditeľné len malé opotrebenie (napr. patina a matný lak) a nie je na ňom viditeľné žiadne poškodenie. Vozidlo môže mať vymenené diely spotrebného charakteru (pneumatiky, akumulátor, žiarovky a pod.) a zjavne bolo málo používané a bolo dobre udržiavané.
Veľmi dobrý stav vozidla, ktoré je verne zrenovované do podoby v akej ho vyrábal a dodával na trh pôvodný výrobca. Vozidlo môže mať reštaurované, resp. zhotovené nové časti exteriéru (napr. lakovanie, chrómovanie), môže mať reštaurované, resp. zhotovené nové časti interiéru (napr. čalúnenie) a pri renovácii môže mať vymenené diely spotrebného charakteru (pneumatiky, akumulátor, sviečky, žiarovky a pod.).

Hodnotenie 3
Dobrý stav a vzhľad vozidla, na ktorom je už viditeľné častejšie používanie, je však udržiavané, plne prevádzkyschopné a bez technických nedostatkov. Na vozidle sa môžu vyskytovať drobné optické chyby laku a povrchovo upravených súčiastok (napr. chrómovaných) a môže mať drobné poškodenia povrchu a opotrebovanie oterom (hrany) a tlakom (sedačky). Vozidlo môže byť po dávnejšej, resp. po čiastkovej renovácii, alebo oprave, pri ktorej mohli byť použité neoriginálne, ale plne kompatibilné náhrady a kópie. Na vozidle nesmú byť viditeľné znaky poškodenia, ani zásahy pri opravách.

Hodnotenie 4
Akceptovateľný stav a vzhľad vozidla ktoré je kompletné a prevádzkyschopné, avšak s výraznými stopami opotrebovania. Na vozidle sa môže vyskytovať povrchová korózia, alebo potreba budúcej opravy, resp. výmeny niektorých dielov. Na vozidle môžu byť namontované neoriginálne, ale kompatibilné náhrady a kópie. Takéto vozidlo môže niesť riziko skrytých závad a časom si zrejme vyžiada opravu, alebo renováciu.
Do tejto skupiny sú zaradené aj vozidlá síce kompletné a prevádzkyschopné, ale znehodnotené neodbornou renováciu.

Hodnotenie 5
Nevyhovujúci stav vozidla, ktorý je charakteristický veľkým opotrebovaním a poškodením, na vozidle je hĺbková korózia, viditeľné sú napr. následky neodborných opráv, alebo je vozidlo v nepojazdnom stave.
Vozidlo je možné zrenovovať a uviesť do požadovaného stavu.

Spracoval: Historicko-technická komisia ZZHV SR
Schválil: Rada zberateľov ZZHV SR
V Bratislave dňa: 1. marca 2018

Aktuálne

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Formulár elektronickej žiadosti o HTK pre rok 2020 je potrebné vyplniť na administračnom portáli.

Elektronický formulár na vyplnenie je k dispozícii na serveri veterany.dostupnyweb.

Pre bezproblémové vybavenie žiadosti od jej podania až po vykonanie HTK je nutné konať v zmysle pokynov uvedených v časti Postup žiadateľa o HTK kde je uvedený link na vstup do formulára žiadosti a kroky pre jej vyplnenie.

V zmysle novej filozofie HTK je našou snahou využiť možnosti informačných technológií, komunikovať so žiadateľmi prostredníctvom elektronických médií a v konečnom dôsledku čo najviac vyhovieť žiadateľovi tak, že ak splní všetky požiadavky, doba na vydanie preukazu HV sa výrazne skráti. V prípade, že vozidlo pre ktoré už bol spracovaný elektronický formulár žiadosti o HTK pôjde na opakovanú kontrolu z dôvodu predĺženia platnosti preukazu HV, vyplňovanie novej žiadosti už nebude potrebné.

V prílohách na stiahnutie uvádzame vzory pre vyplnenie údajov v žiadosti o HTK pre automobil a pre motocykel. Sú síce v staršom formáte, ale usporiadanie údajov je rovnaké ako v novej elektronickej žiadosti.

Na stiahnutie

Aktuálne

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

Online formulár


Dôležité!
Pokiaľ žiadate o HTK, proces nie je ukončený vyplnením a uložením žiadosti. Žiadosť je potrebné zaslať sekretárovi ZZHV SR spôsobom,ktorý je uvedený v bode 2
Vyplňujte žiadosť v slovenskom jazyku
Vyplňujte žiadosť malými písmenami (veľké písmeno iba v názvoch ako prvé)
Používajte diakritiku (mäkčene a dĺžne)


V ďaľšom uvádzame jednotlivé kroky pri podaní žiadosti

1. Vyplnenie a uloženie žiadosti:
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- do portálu vstúpite aj priamo kliknutím na "online formulár" v hornej časti
- venovať sa len rubrike „Vyplnenie novej žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť vpravo na modré políčko „Vyplniť novú žiadosť" - otvorí sa formulár
- vyplniť formulár žiadosti
- uložiť zmeny (vpravo dolu modré políčko)
- odhlásiť sa z portálu
Týmto je žiadosť uložená

2. Postúpenie žiadosti sekretárovi ZZHV SR
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- tento email. prepošlite na radazzhv@gmail.com spolu s predpísanými prílohami (posielajte len aktuálne linky)
Týmto je žiadosť podaná a dostane poradové číslo, ktoré je zároveň variabilným symbolom pri platbe za HTK

3. Vykonanie zmien v žiadosti: (v prípade potreby)
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- otvorte predmetnú žiadosť a vykonajte požadované zmeny
- uložiť zmeny - vpravo dolu modré políčko „Uložiť zmeny"
- odhlásiť sa z portálu
Týmto sú zmeny vykonané

4. Vytlačenie žiadosti:
- vstúpiť do portálu www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php
- venovať sa len rubrike „Moje žiadosti o HTK"
- na ľavej strane v kolónke „Zadajte váš email" zadať svoju e-mailovú adresu
- kliknúť na „Získať moje žiadosti"
- systém pošle na adresu, ktorú ste uviedli pri podaní žiadosti email, kde je uvedený link ( linky ) pod ktorými sú uložené všetky vaše žiadosti (systém pošle všetky žiadosti, aj neplatné pokusy).
- otvorte predmetnú žiadosť
- vytlačte žiadosť - vľavo dolu modré políčko „Vytlačiť formulár"
- odhlásiť sa z portálu

Na stiahnutie

Aktuálne

Cenník poplatkov za HTK

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.7.2019

Dňa 19.6.2019 na svojom zasadnutí Rada zberateľov ZZHV SR mimo iné prerokovala aj cenník výkonov historicko-technickej komisie a upravila ods. 11, - zľavy.

Cenník nadobudol platnosť dňom 1.7.2019.

Na stiahnutie

Aktuálne

Zápis z HTK - informatívny vzor

Každý žiadateľ ktorý so svojim vozidlom absolvuje historicko-technickú kontrolu má nárok na vydanie zápisu z HTK. Tu prinášame jeho informatívny vzor.

Na stiahnutie

Aktuálne

Výsledky HTK v roku 2019

Tu prinášame výsledky HTK za rok 2019

Počet podaných žiadostí o HTK: 501
Nezúčastnil sa: 55
Počet vykonaných HTK: 446 - 308 automobilov / 138 motocyklov
Počet doplňujúcich kontrol po HTK: 196
Vyhovel: 394 (88%) – 263 automobilov /131 motocyklov
Nevyhovel: 15 (4%) – 11 automobilov /4 motocykle
V konaní: 37 (8%) – 34 auto / 3 moto - žiadosti budú uzavreté v roku 2020.
Z 394 vozidiel ktoré pri HTK vyhoveli bola v 133 prípadoch platnosť preukazu predĺžená, pre 261 vozidiel bol vydaný nový preukaz historického vozidla.
Vďaka zavedeniu elektronického systému evidencie a generovania preukazov HV bolo 107 nových preukazov vydaných priamo na mieste v deň vykonania kontroly a 81 PHV bolo vydaných do 7 dní. Ostatné PHV boli zvyčajne z dôvodu nutnosti vykonania doplňujúcich kontrol vydávané postupne.
Medzi najstaršie vozidlá, ktoré v roku 2019 získali nový preukaz historického vozidla patria automobil Ford T (1919) a motocykel NSU 501 (1927). Najmladším vozidlom bol automobil Škoda Favorit, ktorý práve v danom roku splnil vekový limit pre historické vozidlo.

Aktuálne

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Zásady pre vykonanie
klubovej historicko-technickej kontroly vozidiel


Na základe žiadosti klubu ktorý je členom ZZHV SR a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať historicko-technickú kontrolu vozidiel s týmito podmienkami:

1. Žiadosť o klubovú HTK podáva písomne štatutárny zástupca klubu riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR. Súčasťou žiadosti je zoznam vozidiel a mená ich vlastníkov/držiteľov.

2. Klubová HTK môže byť z dôvodu rentability vykonaná za účasti minimálne 10 kontrolovaných vozidiel.

3. Termín konania klubovej HTK dohodne štatutárny zástupca klubu s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín bude určený až po doručení všetkých žiadostí o HTK tak, aby mal kompetentný komisár k dispozícii najmenej 30 dní na ich kontrolu a pripomienky.

4. Pred klubovou HTK všetky prihlásené vozidlá absolvujú TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK.

5. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ (klub) na vlastné náklady.

6. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

7. Cena za klubovú HTK je ako u riadnej HTK v zmysle vydaného cenníka.

Na stiahnutie

Aktuálne

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Zásady pre vykonanie
mimoriadnej historicko-technickej kontroly vozidla


Na základe žiadosti a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať mimoriadnu (individuálnu) historicko-technickú kontrolu vozidla s týmito podmienkami:

1. Žiadosť o mimoriadnu HTK podáva vlastník/držiteľ vozidla riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.

2. Termín konania mimoriadnej (individuálnej) HTK dohodne vlastník s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín je určený tak, aby poverený komisár mal dostatok času na zoznámenie sa s dokumentáciou vozidla, spravidla 30 dní od doručenia žiadosti o HTK.

3. Pred mimoriadnou HTK prihlásené vozidlo absolvuje TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK

4. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

5. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

6. Cena za mimoriadnu HTK je stanovená v zmysle vydaného cenníka.

Aktuálne

TK zvláštna pred vykonaním HTK

Vážení žiadatelia o HTK,
proces historicko-technickej kontroly urýchlite a prácu komisie HTK uľahčíte ak so svojím vozidlom absolvujete v termíne pred HTK aj zvláštnu technickú kontrolu HV / bez emisnej kontroly! / na ktorejkoľvek STK v SR podľa Metodického pokynu MDVaRR SR č. 53/2016, účinného od 1.11.2016. V prípade vozidiel s drevenými spicovými kolesami sa brzdná skúška vykonáva mimo valcovej skúšobne bŕzd, teda na spevnenej ploche v areáli STK pomocou deceleromeru. Pre plynulý priebeh zvláštnej TK je dôležité si vopred zistiť umiestnenie výrobného čísla na karosérii alebo na ráme historického vozidla!!!
Za vykonanie TK zvláštnej pred vykonaním HTK v riadnom termíne vyhlásenom ZZHV SR bude poskytnutá zľava z ceny HTK v zmysle platného cenníka.

Na stiahnutie

Aktuálne

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny.

Pre ľahšiu orientáciu žiadateľa o priznanie štatútu historického vozidla v rôznych predpisoch a dokumentoch sme spracovali pomôcku, ktorá je tu na stiahnutie.

Na stiahnutie

Aktuálne

Organizačná štruktúra historicko-technickej komisie

Aktuálne

Metodika HTK

Tu prinášame aktualizovanú metodiku historicko-technickej kontroly vozidla.

Na stiahnutie